KROM Årsmöte

Nätverk och demokrati - schysst!

Dags för årsmöte!

– online och coronasäkert!

Alla medlemmar i Kronobergs marknadsförening är välkomna till föreningens årsmöte.

Dagordning på årsmötet

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av två justerare
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisionsberättelsen
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av styrelsens ordförande och ledamöter
 8. Val av revisorer och suppleanter i valnämnden
 9. Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnden
 10. Fastställande av medlemsavgifter enligt §6 för nästkommande kalenderår
 11. Frågor som har direkt samband med ovanangivna ärenden eller som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet
 12. Övriga frågor som av styrelsen upp satts för föredragningslistan

Fakta

Datum: onsdag 12 februari
Tid: Årsmöte 12.15-13.00
Plats: Online

Endast för medlemmar i KROM