Om KROM

Fokus på marknadsföring och kommunikation

Vilka är vi?

Vi är cirka 200 medlemmar från olika branscher inom privata näringslivet och offentlig sektor. Gemensamt har vi ett brinnande intresse för marknadsföring och kommunikation. Föreningen bygger på medlemmarnas engagemang och deltagande vid frukostträffar, seminarier och andra aktiviteter som föreningen anordnar.

Våra aktiviteter ger kunskap och inspiration till våra medlemmars dagliga arbete. Självklart är vi även en arena för att skapa nya kontakter! Varje år utser vi Årets Marknadsförare i Kronoberg. Ett pris till det företag eller den organisation som gjort extra bra ifrån sig under det gångna året. Detta firas vid föreningens största evenemang Häppening, som går av stapeln på våren.

Verksamheten startade 1979 och drivs än idag med hjälp av ideella krafter.

Kontakta oss gärna på: info@krom.nu

Styrelsen

Jonas Berg

Jonas Berg

Ordförande

Länsförsäkring Kronoberg

Elin Ivarsson

Elin Ivarsson

Vice ordförande

Fortnox

Kristoffer Karlsson

Kristoffer Karlsson

Kassör

ProCivitas / 0705-464187
kristoffer.karlsson@procivitas.se

Filip Lendahls

Filip Lendahls

Boards on Fire

Sara Albertson

Sara Albertson

Ready Digital

Rickard Andersson

Rickard Andersson

Getsocial

Marika Sunesson

Marika Sunesson

Sparbanken Eken

Martin Johansson

Martin Johansson

Gota Media Brand Studio

Elin Petersson

Elin Petersson

SSAM

Maria Bengtsson

Maria Bengtsson

Växjö Energi

Stadgar

Senast reviderad på årsmötet 2023.

§1 Syfte

Kronobergs Marknadsförening vill främja och initiera utveckling och utbildning samt arbeta för ökad upplysning inom marknadsföringens skilda områden – att bland sina medlemmar skapa ett socialt nätverk och ett erfarenhetsutbyte.

§2 Organisation

Föreningen är en sammanslutning av personer med intresse för marknadsföring. Föreningen har sitt säte i Växjö med verksamheten förlagd till Kronobergs län. Föreningens beslutande organ är: – årsmöte (§8) – föreningsmöte (§9) – styrelse (§11)

§3 Medlemskap

Föreningen är öppen för alla personer med intresse för marknadsföring och som är villiga att följa föreningens stadgar.

§4 Hedersledamot

Till hedersledamot kan föreningen på förslag av styrelsen vid ordinarie årsmöte utse en person som på ett framstående sätt verkat för föreningens syfte.

§5 Utträde

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till föreningens styrelse. Medlem som trots anmaning underlåtit att före ordinarie årsmöte erlägga stadgad avgift för föregående år anses ha utträtt ur föreningen. Medlem kan uteslutas ur föreningen genom beslut av dess styrelse.

§6 Medlemsavgifter

Medlem skall före den 31 mars erlägga till föreningen fastställd årsavgift. Första årsavgiften och eventuell inträdesavgift erlägges vid inträdet i föreningen. Hedersmedlem erlägger ej årsavgift. Medlem som tillhört föreningen i minst 15 år och anmält att han/hon uppnått pensionsåldern är befriad från avgift. Studerande i marknadsföring och eller ekonomi betalar reducerad avgift.

§7 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§8 Ordinarie årsmöte

Föreningen håller före den 1 mars varje år ordinarie årsmöte på tid och plats som styrelsen bestämmer. Skriftlig kallelse jämte föredragningslista skall tillställas medlemmarna minst tio dagar i förväg och åtföljas av valnämndens förslag samt styrelsens och revisorernas årsberättelser. Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av två justerare
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisionsberättelsen
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av styrelsens ordförande och ledamöter
 8. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 9. Val av ledamöter i valberedningen
 10. Fastställande av medlemsavgifter enligt §6 för nästkommande kalenderår
 11. Frågor som har direkt samband med ovanangivna ärenden eller som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet
 12. Övriga frågor som av styrelsen upp satts för föredragningslistan
§9 Extra föreningsmöte

Extra föreningsmöte utlyses genom kallelse minst åtta dagar i förväg då styrelsen anser det nödvändigt eller då minst tio medlemmar framställt skriftlig begäran därom. Vid extra föreningsmöten får inga andra ärenden ände som anges i kallelsen behandlas.

§10 Föreningsbeslut

Vid årsmöte och extra föreningsmöte äger varje närvarande medlem en röst. Omröstning sker öppet om ej sluten omröstning påkallats av minst en fjärdedel av de närvarande medlemmarna. Beslut om stageändring, kallande av hedersledamot eller upplösning av föreningen fattas med dubbel, övriga beslut med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst förutom vid val, då lotten avgör.

§11 Styrelsens sammansättning och beslutsformer

Föreningens verksamhet leds av en styrelse som består av ordförande och minst sex ledamöter. Ordförande väljs på ett år i taget och ledamöter jämte suppleanter väljs på två år med halva antalet vartannat år. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre styrelseledamöter påfordrar. Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Alla beslut fattas genom enkel röstövervikt. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§12 Styrelsens åligganden

Det åligger styrelsen att föra protokoll vid sina sammanträden, att föra räkenskaper som avslutas per kalenderår och att före den 1 februari överlämna dessa jämte verksamhetsberättelse och protokoll till revisorerna.

§13 Valnämnd

För att bereda val enligt §8 utses på ordinarie årsmöte en valnämnd om minst tre ledamöter. Om föregående styrelseordförande ingår i valnämnden blir denne ordförande.

§14 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses på ordinarie årsmöte två revisorer jämte suppleanter.

§15 Ändring av stadgar

Förslag till ändring av stadgar skall av medlem inlämnas skriftligen till styrelsen senast tre månader före årsmötet. Föreslår styrelsen stadgeändring, skall förslagets huvudsakliga innehåll anges i kallelsen till årsmötet. Beslut om stadgeändring fattas av ordinarie årsmöte på sätt som angives i §10.

§16 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen i enlighet med §10 skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten varav ett skall vara ordinarie årsmöte. Minst två månader skall förflyta mellan mötena. Beslut om upplösning skall innefatta bestämmelser om disposition av föreningens tillgångar, som skall användas för de syften som anges i §1.