KROM Årsmöte

Nätverk och demokrati - schysst!

Dags för årsmöte!

Alla medlemmar i Kronobergs marknadsförening är välkomna till föreningens årsmöte. Anmäl dig till årsmötet, länk till det digitala mötet kommer när det närmar sig.

Preliminär dagordning på årsmötet

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av två justerare
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisionsberättelsen
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 7. Val av styrelsens ordförande och ledamöter
 8. Val av revisorer och suppleanter i valnämnden
 9. Val av ledamöter jämte suppleanter i valnämnden
 10. Fastställande av medlemsavgifter enligt §6 för nästkommande kalenderår
 11. Frågor som har direkt samband med ovanangivna ärenden eller som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet
 12. Övriga frågor som av styrelsen upp satts för föredragningslistan: Ändring av stadgar, se förslag på uppdaterade stadgar bifogat.

Dokument

Fakta

Datum: onsdag 15 februari
Tid: Årsmöte 08.00
Plats: Online (anmäl dig, länk till det digitala mötet kommer när det närmar sig)

Endast för medlemmar i KROM