KROM Årsmöte

Nätverk och demokrati - schysst!

Dags för årsmöte!

Alla medlemmar i Kronobergs Marknadsförening är välkomna till föreningens årsmöte. Anmäl dig till årsmötet, länk till det digitala mötet kommer när det närmar sig.

Dagordning för årsmötet

 1. Val av ordförande att leda förhandlingarna
 2. Val av två justerare och en sekreterare
 3. Fråga om mötets behöriga utlysande
 4. Fastställande av dagordningen
 5. Genomgång av resultat- och balansräkning
 6. Fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år samt revisionsberättelsen
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Val av styrelsens ordförande och ledamöter
 9. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 10. Val av ledamöter i valberedningen
 11. Förslag på justering av medlemsavgifter för nästkommande kalenderår
 12. Frågor som har direkt samband med ovan angivna ärenden eller som medlem senast sex dagar före årsmötet skriftligen anmält till styrelsen för behandling vid årsmötet
 13. Övriga frågor
 14. Mötets avslutande

Dokument

Fakta

Datum: onsdag 28 februari
Tid: 08.00-09.00
Plats: Online (anmäl dig, länk till det digitala mötet kommer när det närmar sig)

Endast för medlemmar i KROM